Related Posts

GALLERY: TSUKASA HINOURA WHITE#2 UNRYU-MON 240MM GYUTO
GALLERY: TSUKASA HINOURA WHITE#2 UNRYU-MON 240MM GYUTO
Owner: Unknown Shop: Tosho Knife Arts Blacksmith/ Sharpener: Tsukasa Hinoura Name: White #2 Unryu-mon Kurouchi 240mm ...
Read More
GALLERY: BRIAN'S KONOSUKE FUJIYAMA SILVER #3 240MM GYUTO
GALLERY: BRIAN'S KONOSUKE FUJIYAMA SILVER #3 240MM GYUTO
Owner: Brian Lee (Tosho Knife Arts/ Toronto) Shop: Tosho Knife Arts Blacksmith/ Sharpener: Konosuke Fujiyama Name: Si...
Read More
GALLERY: MATT'S KIYOSHI KATO WHITE #2 KASUMI 270MM YANAGIBA
GALLERY: MATT'S KIYOSHI KATO WHITE #2 KASUMI 270MM YANAGIBA
Owner: Matt Parker (Shousin/ Toronto)Shop: Tosho Knife ArtsMaker: Kiyoshi KatoName: White #2 Kasumi 270mm Yanagiba  
Read More